Eğlence ve AktivitelerKültür ve SanatMedya ve YayınEğitimCiciPediaÇocuk Rehberi
Eğlence ve Aktiviteler
Cicicee /
Eğlence ve Aktiviteler / Dünya Çocuk Hakları Günü / Türkiye Çocuklarının Cevap Bekleyen 100 Sorusu

Türkiye Çocuklarının Cevap Bekleyen 100 Sorusu

A+ A-

ÇOCUK HAKLARI

1) İnsan haklarıyla ilgili tüm uluslararası belgelerde ana kriter insanın yaşama hakkıdır. Çocuk haklarının da temel kriteri olan yaşama hakkı, hangi sosyal politikalarla gerçekleştirilebilir?

2) Aile, toplum, okul ve kültür içinde çocuğa gelişme imkânı sunacak ortam nasıl yaratılabilir? Bunun için nasıl bir politika geliştirilmelidir?

3) Risk altındaki çocuklar, büyüme ve gelişme çağında, olumsuzluklardan ne şekilde korunabilir? Bunun için sizce öncelikle neler yapılmalıdır?

4) Ülke ölçekli politikalarda çocuğun öncelikli yararını gözetmek için ne yapmayı planlıyorsunuz?

5) Çocuk sorunları veya ülke ile ilgili temel sorunların çözümüne ilişkin adımlarda çocuğun görüşünün alınması sizce ne derece önemlidir?

6) Çocuğa karşı her türlü ayrımcılığın önlenmesini (yaşama hakkı, eğitim hakkı, anadilin öğrenilmesi hakkı) felsefi açıdan savunma gerekçeleriniz nelerdir?

7) Doğan her çocuğun hayata iyi şartlarda başlayabilmesi ve toplumda etkin olabilecek bir şahsiyet geliştirebilmesi için ne tür somut şartlar oluşturulmalıdır?

8) Hiçbir ayrım gözetilmeksizin her çocuğun nitelikli ve eşit eğitim alabilmesi için neler yapılmalıdır?

9) Çocukların medeni haklara sahip olması için önerdiğiniz program nedir?

10) Çocukların yaratıcı birer birey olarak yetişmesini sağlayacak eğitim koşullarını oluşturmayı çocuklar açısından bir hak olarak görüyor musunuz?

11) Çocukların, devletin sunduğu hizmetlerden eşit olarak yararlanmasını nasıl sağlayabiliriz?

12) "Çocuğun kültürel hakları" kavramının sizce anlamı nedir?

13) Çocuk ihmali ve istismarını (ekonomik, fiziki, cinsel, duygusal istismar) önlemek için hangi sosyal programları öneriyorsunuz?

14) Doğan her çocuk, güzel bir dünyada yaşama hakkıyla dünyaya gelir. Yaşadığımız dünyayı ve ülke koşullarını bu gözle değerlendirdiğinizde siz temelde neleri eleştiriyorsunuz?

15) Nitelikli çocuk hakları eğitiminin demokrasi kültürü açısından sizce önemi nedir?

16) Çocuk Hakları paradigmaları ile İnsan Hakları paradigmaları arasında nasıl bir ilişki kuruyorsunuz?

17) Sizce çocuğun demokratik ortama katılımı nasıl sağlanabilir? ÒÇocuğun oy hakkıÓ kavramından ne anlıyorsunuz? Çocuklara oy hakkı verilmesi gerektiği görüşünü nasıl karşılıyorsunuz?

ÖNCE SAĞLIK

18) Bebeklerde binde 37'lik ölüm oranının düşürülmesi için yapmayı planladığınız şey nedir?

19) Binde 53 olan anne ölümlerinin önlenmesine yönelik olarak ülke ölçekli Anne ve Çocuk Sağlığı programınızı açıklar mısınız?

20) Beş yaş altı çocuk ölümlerinin binde 51'den daha iyi bir duruma getirilmesi amacı ile nasıl çocuk sağlığı programı uygulanmalıdır?

21) Bağışıklama ve malnütrisyon açısından standartların iyileştirilmesine yönelik bölgeler arası eşitsizlikleri ortadan kaldırmak için neler yapılmalıdır?

22) Sağlıklı beslenemedikleri için büyüme ve gelişme bozukluğu olan (her üç çocuktan biri) çocuklar için gıda yardımı dışında çocuklara ve ailelere yönelik düşündüğünüz sosyal güvence programı nedir?

23) Yoksul çocuklar ve ailelerinin sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanmaları gerektiği görüşüne katılıyor musunuz? Bunun için ne yapılmalıdır?

24) Çocukları kötü alışkanlıklardan korumak için yapmayı planladığınız çalışmalar nelerdir?

25) Okul sağlığı hizmetleri için ülke çapında nasıl bir program yürütülmelidir?

26) Çevre sağlığı ve koruyucu sağlık programının öncelikleri sizce neler olmalıdır?

27) Her çocuğun 18 yaşına kadar sosyal güvencesini sağlayacak yasal düzenlemenin yapılması gerektiği konusundaki görüşünüz nedir?

ÖZÜRLÜ ÇOCUKLAR

28) Özürlü çocuklara yönelik (görme, işitme, zihinsel, ortopedik) ülke ölçekli genel politikanız nedir?

29) Türkiye'de özürlü çocuk nüfusunun yüzde 2.2 olan eğitim oranını nasıl ve hangi eğitim programlarıyla yükselteceksiniz?

30) Özürlülerin istismarını önleyici, özürlülerin haklarını benimseyici sosyal programınızın somut projeleri nelerdir?

31) Özürlülerin haklarını savunacakları yasal düzenlemeler için geliştirdiğiniz modeli açıklar mısınız?

32) Türkiye'de özürlülerin hukukunu ortaya koyacak Türkiye Özürlüler Kanunu hazırlanması için sizce hangi sosyal gerekçeler belirleyici rol oynamaktadır?

33) Özürlülerin istihdamı için öngördüğünüz projeler nelerdir?

ÇOCUK MERKEZLİ EĞİTİM

34) Çocuk merkezli ve çoklu zekâ eğitimi modeline ilişkin görüşlerinizi açıklar mısınız?

35) Okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılması için uygulayacağınız program nedir?

36) Nitelikli eğitim için önerdiğiniz eğitim yaklaşımınızın boyutları nelerdir?

37) Temel eğitim kanununun yeniden düzenlenerek, medeniyet ve kültür kaynaklı bir eğitim sisteminin kurulmasının ihtiyaç olduğunu düşünüyorsunuz?

38) Kız ve erkek çocuklara yönelik eğitimdeki ayrımcılığın ortadan kaldırılması sizce nasıl sağlanabilir?

39) Tarih öğretiminin sosyal tarih, kültür ve medeniyet tarihi ağırlıklı olarak yapılması önerisine bakış açınız nedir?

40) Ortalama sınıf mevcudunu 30 öğrencilik düzeye getirebilmek amacı ile yeni okul ve derslik yapımını hangi kaynaklardan sağlamayı düşünüyorsunuz?

41) 6-14 yaş arasında (2001 yılındaki sayı 678 bin çocuk) okulu terk etmiş ve çalışmakta olan çocukların eğitimlerini sürdürmeleri için hangi acil eylem planını uygulamayı öngörüyorsunuz?

42) Eğitimin özelleştirilmesi konusundaki görüşleriniz nelerdir?

43) Çocuğun din eğitimi ve öğrenimindeki sınırlayıcı tutuma karşı önerilerinizi açıklar mısınız?

44) Eğitimde bilgisayar tabanlı sistemin kurulmasını Türkiye gerçeği açısından değerlendirir misiniz?

45) Bölgeler arasındaki eğitim kalitesi farklılığını eşit duruma getirmek amacı ile geliştirdiğiniz ana stratejiler nedir?

46) Üstün yetenekli çocuklarının eğitimini Türkiye nasıl gerçekleştirebilir?

47) Şiir, edebiyat, sanat öğretiminin eğitim felsefesi içindeki önemini nasıl değerlendiriyorsunuz? Türkçe ders kitaplarında edebiyat dışı metinlerin yer almasını önlemek amacı ile önerdiğiniz bir Türkçe ve Edebiyat programı var mıdır?

48) Eğitimde estetik değeri öğretmeyi amaçlayan zihniyet devriminin gerekli olduğunu düşünüyor musunuz?

49) Mevcut eğitim sistemi sizce bir çocuk felsefesine dayanıyor mu? Sizce bu felsefe ana hatlarıyla ne olmalıdır?

50) Mesleki eğitimin ilköğretimin ikinci döneminden itibaren başlatılması projesi hakkındaki görüşlerinizi öğrenebilir miyiz?

51) Eğitim payının artırılması eğitimin düzelmesi için tek başına yeterli bir çözüm olmadığına göre temel çözümü sağlayacak eğitim paradigması ne olmalıdır?

52) Eğitim sistemini okuma özürlü çocuk yetiştirme gerçeğinden nasıl kurtarabiliriz?

53) Bilgi merkezli ve ezberci eğitimin iflas ettiğini hemen herkes ilan ettiği halde neden Temel Eğitim Kanunu'nun yenilenmesine cesaret edilemiyor?

54) Meslek liselerine uygulanan ayrımcılığın çözümüne katkınız ne olacak?

55) Müzik öğretiminin, müzik kültürü biçiminde yapılması görüşüne katılıyor musunuz?

56) Türkiye'de resim eğitiminin çocukta güzellik duygusunu geliştirici bir içerikle yapılması gerektiğini savunanlara katılır mısınız?

57) İlköğretimin ikinci döneminden itibaren müzik, resim ve spor eğitiminin yoğunlaştırılarak verildiği eğitim projesini destekliyor musunuz?

AİLE POLİTİKALARI

Dünya Çocuk Hakları Günü58) Değişimin birinci derecede etkilediği yoksul aileyi koruyucu genel politikalarınızı açıklar mısınız?

59) Sosyal güvenceden yoksun aileler için uygulamayı düşündüğünüz acil eylem planının kapsamı nedir?

60) Yoksul ailelerin durumunu iyileştirici sosyal programınızın öncelikleri nelerdir?

61) Sizce Türkiye’nin Aile Kanunu’na ihtiyacı yok mudur?

62) Aileyi koruyucu ve güçlendirici sosyal, kültürel ve ekonomik ölçekli ülke stratejisi ne olmalıdır?

63) Türkiye’de kadının istismarını önleyici yaklaşımı insan hakları temelinde nasıl yorumluyorsunuz?

64) Kadın Hakları hareketine neden ihtiyaç vardır?

65) Yeni Medeni Kanun'da yapılan düzenlemelerin eksik yönleri sizce nelerdir?

EKONOMİK EŞİTLİK

66) Gelir dağılımındaki adaletsizliğin önlenmesi ile çocuk politikaları hangi yönlerden birbiriyle yakından ilişkilidir?

67) Türk toplumunda çocuğun ekonomik değer olarak algılanmasını değiştirici sosyal programın başarıya ulaşması nasıl mümkün olabilir?

68) İnsani Gelişme Endeksi’nin (ülke ölçekli gelir dağılımı, yaşama hakkına ve eğitime ayrılan pay oranları) iyileştirilmesi için öngördüğünüz aile odaklı çocuk merkezli politikalar nelerdir?

69) Türkiye'de ekonomik kalkınma eğilimlerine paralel olarak, sosyal gelişmeyi sağlayıcı sosyal değer üretimini nasıl gerçekleştirebilirsiniz?

70) Yoksulluğun birinci derecede etkilediği kadın ve çocuk öznelerin yaşama, gelişme ve korunma haklarını elde etmeleri için önerdiğiniz yaklaşımı açıklar mısınız?

71) Genel bütçeden sağlık, eğitim, sosyal güvence ve kültüre ayrılan payları artırmak amacı ile geliştirdiğiniz projeler nelerdir?

ÇOCUK İŞ GÜCÜNÜN İSTİSMARI

72) Türkiye'de yoksul aile olgusu nedeni ile her dört çocuktan birinin çalıştığı gerçeğinden hareketle, çocukların ekonomik yönden sömürülmesini önleyecek projelerinizi açıklar mısınız?

73) Göç ailesinin geçim kaynağına dönüştürdüğü göç çocukları için sosyal ve ekonomik programınız nedir?

74) Sosyal güvence kapsamında çalışması gereken çocukların istismarını önlemek için uygulayacağınız tedbir programını açıklar mısınız?

ÇOCUĞUN SPOR HAKKI

75) Çocuğun spor imkânlarından yararlanma hakkını ülke genelinde yaygınlaştırmak amacı ile önerdiğiniz modeli açıklar mısınız?

76) Çocuk ve spor felsefenizle çocuk politikanız arasındaki ilişkiyi temellendiren yaklaşımı çocuk gerçeği ile ilişkilendirerek yorumlar mısınız?

77) Ülke ölçekli spor programınızın ana hedefleri nelerdir?

ÇOCUK CEZA ADALETİ SİSTEMİ

78) Çocukların 18 yaşına kadar çocuk mahkemelerinde yargılanmalarını sağlayacak Çocuk Mahkemeleri Kanunu'nun yeniden düzenlenmesine öncülük etmeye hazır mısınız?

79) Çocukları kötü muamele ve işkenceden korumak amacı ile öngördüğünüz caydırıcı yasal düzenleme nedir?

80) Çocukların Çocuk Mahkemeleri dışında sanık sandalyesine çıkarılmasını önleyici düzenlemeler için görüşleriniz nelerdir?

81) Türkiye'de çocuk ceza adaleti sisteminin kurulması için yaklaşımınız nedir?

ÇOCUK DOSTU MEDYA

82) Medyanın çocuk istismarına karşı Çocuk Haklarına Dair Sözleşme'yi esas alarak önerdiğiniz yaklaşımı açıklar mısınız?

83) Türkiye'de çocuk dostu medya düzeni nasıl kurulabilir?

84) Ekran kapatma cezalarının uygulanmasına karşılık, kapatmanın uygulandığı günlerde radyo ve televizyonlarda çocuğun yüksek yararını gözeten programların yayımlanması görüşüne destek vermeyi düşünür müsünüz?

ÇOCUK VE KÜLTÜR

85) Çocuklarımızın medeniyet ve kültürümüzden beslenmesine kaynaklık edecek sosyal programın hayata geçirilmesi için önerileriniz nelerdir?

 

 

88) Medeniyetin en taze sütü olan edebiyat ürünlerinin büyük yazarlarca çocuklar için yazılması projesini desteklemeyi düşünür müsünüz 89) Çocuk kültür evlerinin mahalle ölçeğinde yaygınlaştırılması projesine destek verir misiniz?

90) Kent ve ülke ölçekli çocuk dostu kültür ve sosyal çevre politika öncelikleriniz nelerdir?

91) Dünya çocuklarının tek tipleştirici küresel kuşatmadan kurtarılmasına karşı tutumunuz nedir? Küreselleşmenin neden olduğu yoksulluk karşısında çocukları her türlü istismardan ve kolay hedef olmaktan kurtarmak amacı ile önerdiğiniz koruyucu sosyal program hangi ölçektedir?

ÇOCUKLAR İÇİN ÖNDERLİK

92) Türkiye'de ortak aklı harekete geçirmek, çocuklar için ortak iyilere ulaşmayı sağlamak ve çocuğu başlangıç noktası kabul ederek ülkenin istikrarlı gelişimine önderlik etmeye hazır mısınız?

93) Türkiye'yi çocuklarla birlikte değiştirmeyi gündeme almakta gecikildiğini kabul ediyor musunuz?

ETKİN ÇOCUK POLİTİKALARI

94) Türkiye'de çocuk krizinin derinleşmesini önlemek amacı ile hangi etkin çocuk politikalarına ve girişimlerine öncelik vermeyi düşünüyorsunuz?

95) Ülke ölçekli çocuk politikalarının nihai amacı ne olmalıdır?

96) Ülke ölçekli sürdürülebilir çocuk politikalarının kısa vadeli amaçları ve hareket noktası ne olmalıdır?

97) Ülke ölçekli çocuk acil eylem planınızdaki ilk on önceliği sıralar mısınız?

98) Hiçbir temel sorun çocuk sorunundan öncelikli değildir görüşüne katılıyor musunuz?

99) Çocuğun politika ve politikacılar tarafından istismarını nasıl engelleyebiliriz?

100) Türkiye, çocukların Cumhuriyeti olmayı nasıl başarabilir?Okunma Sayısı : 1796
Son güncelleme : 29.01.2013 16:02
"Eğlence ve Aktiviteler"
bölümünde ara
ARA
Çocuk Etkinlik Takvimi
Eğlence & Aktiviteler   Kültür & Sanat   Medya & Yayın   CiciPedia    

Tüm hakları saklıdır. Telif hakkı © cicicee.com 2008-2014. Bu sitenin içeriği tasdix'lenmiştir.

www.cicicee.com sitesinde yer alan her türlü yazı, resim ve illüstrasyon hiçbir şekilde basılı, ya da elektronik ortamda kaynak belirtmeden ve izinsiz olarak iktibas edilemez.

www.cicicee.com genel nitelikli bilgilendirme portalıdır ve sadece eğitim amaçlıdır. Kendiniz veya çocugunuz ile ilgili tüm sorunlarınızı mutlaka bir uzmana danışmalısınız. Lütfen portalı kullanmaya başlamadan önce Kullanım Şartları ve Gizlilik Politikası'nı okuyun. Bu portalı kullanmanız Kullanım Şartları ve Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğiniz anlamına gelir.